Teelt en oogst

Rendement: streekproduct vanaf 1 ha – grootschalig vanaf 10 ha

Uit rendementsberekeningen is gebleken dat de grootschalige teelt van cranberry rendabel is vanaf 10 hectare. Hiermee is een goed ondernemersinkomen te bereiken. Kleinschalige cranberryteelt voor de streek- en huisverkoop heeft een oppervlakte nodig vanaf 1 tot 5 hectare, afhankelijk van het gewenste en te behalen rendement. De rendementsberekeningen tonen aan dat vanaf het vierde jaar na aanplant substantiële opbrengsten mogelijk zijn. Tijdens workshops wordt hier uitleg over gegeven. Voor potentiële telers berekent BeSNederLand in een persoonlijk onderhoud met de teler op zijn eigen bedrijf de rendementsberekeningen door. Dit is belangrijk en nodig omdat elk bedrijf specifieke kwaliteiten heeft met eigen kennis en inbreng van vermogen, materiaal en/of grond. BeSNederLand heeft dit ook voor de eigen cranberryfarms berekend. In voorkomende gevallen kan de toekomstige teler in contact worden gebracht met de financiers. Telers krijgen bij deelname een teeltcontract waarin keuzemogelijkheden voor winstdeling zijn opgenomen.

Voor een persoonlijke afspraak kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina

WinterbeeldTeelt voor armere grondsoorten

Niet elke grondsoort is geschikt voor deze teelt. De zuurgraad en de bodemopbouw zijn bepalend. Voorafgaand aan de aanleg worden altijd bodemanalyses uitgevoerd door BeSNederLand. De kosten hiervan worden berekend. Bodemanalyses zijn voorwaarde voor de vaststelling van de pH-waarde, de aanwezigheid van nutriënten en de bodemstructuur. In latere jaren vinden kwaliteitsonderzoeken plaats op brix en inhoudsstoffen.

Cranberryvelden zijn zeker 30 jaar productief.

Bodemopbouw en zuurgraad

Een bodem en plantbed met een zeer schrale opbouw creëren de meest geschikte groeiomstandigheden. Dit alles in een juiste verhouding met lucht en water. De zuurgraad van de bodem moet liggen tussen een pH 4,5 tot 5,5. Boven een pH 5,5 is in principe geen teelt mogelijk. Momenteel wordt er onderzoek gedaan of een te hoge pH verlaagd kan worden zodat bijvoorbeeld een oorspronkelijke pH van 5,8 geschikt kan worden gemaakt voor de cranberryteelt tot een pH van 5,5.

Bemesting en vruchtzetting

Na analyse van de bodem kan, indien nodig, een organische bemesting worden toegediend.

Een op het perceel afgestemde mycorrhiza- toepassing zal de opname van voedingsstoffen bevorderen waardoor de cranberryaanplant een nog betere groei laat zien. Uiteraard verschilt dit, afhankelijk van wat u als ondernemer belangrijk vindt.

De cranberryplant is zelfbestuivend. Een open opzet van het cranberryveld bevordert de bestuiving.

In de maanden mei t/m juli vindt de bloei plaats waarna in een snel tempo de bes wordt gevormd. De bes wordt in het najaar geoogst. Het inzetten van bijenvolken kan, zoals bij alle vruchten, de vruchtzetting verbeteren. BeSNederLand beveelt in zulke gevallen 4 volken per hectare aan.

Onderhoud en onkruidbeheersing

De eerste drie jaar ligt de nadruk op het beheersen van de onkruiddruk. Dit kan door het veld geheel onkruidvrij te houden. U kunt kiezen voor maaien van onkruiden in combinatie met mechanische en/of chemische onkruidbestrijding. Vanuit efficiency en kostenoverweging wordt in overleg met de teler de beste methode bepaald, rekening houdend met de specifieke grondomstandigheden van de cranberryaanplant.

Cranberryveld 2e jaarsVanaf het tweede-derde jaar moeten eventueel nog voorkomende grotere onkruiden zonodig handmatig worden verwijderd. Het (meer-) jaaronderhoud omvat: water geven, onkruidbestrijding in de eerste 3 jaar, vanaf het 6e jaar indien gewenst snoeien, bezanden. De plant maakt veel uitlopers, na vier jaar vormt de plant een bodembedekkende laag die de onkruiddruk minimaliseert.

Water geven

De plant groeit op droge en natte bodem. In warmere perioden kan uitdroging optreden. Daarom is het van belang bij de aanleg van een cranberryveld rekening te houden met een watergeefsysteem. Dit kan worden uitgevoerd met een vast of flexibel systeem, afhankelijk van de bodemomstandigheden.

Snoeien en bezanden

De cranberryplant vormt na enkele jaren een zode. Afhankelijk van de groeiomstandigheden is het verstandig om het veld eenmaal in de 4 tot 6 jaar te snoeien. Het snoeiafval moet worden afgevoerd om schimmels of ziektes te voorkomen. Na het snoeien wordt er bezand om de nieuwe uitlopers vast te leggen en te laten bewortelen. De toplaag wordt hierdoor extra verschraald wat de pH ook weer ten goede komt.

Ziekten en plagen

In Nederland zijn geen aantastingen geconstateerd bij de cranberryteelt. In nauw overleg met erkende onderzoeksinstellingen blijft BeSNederLand hierop monitoren.

Oogst

In de eerste drie jaar is het onderhoud gericht op de maximale aanwasCranberryveld 5e jaars
van de plant. De cranberry is een bodembedekker. Door een juiste begeleiding zal het perceeloppervlak sneller dichtgroeien. Bodembedekkende materialen kunnen worden aangebracht om onkruiddruk te verlagen.

Vanaf het derde-vierde jaar vindt een eerste bescheiden oogst plaats. Vanaf het vierde jaar na aanplant begint de productie goed op gang te komen. In de fruitteelt is dit een gebruikelijke cyclus.

In Nederland wordt op twee manieren droog geoogst. Bij kleinere oppervlakten oogst men met de hand in zogenaamde kambakken. BeSNederLand gebruikt bij grotere oppervlakten oogstmachines.

Grootschalige natte oogst, waarbij de velden onder water worden gezet, wordt in Nederland niet toegepast.

Van het land naar de klant

Geoogste cranberrybessen zijn geschikt voor verkoop in de versmarkt, voor thuisverkoop en als streekproduct. Bij kleinschalige teelt is de ‘zelf-pluk’ mogelijk: de oogst wordt dan gedaan door consumenten. De kiloprijs kan daarmee worden verhoogd.

De oogst van de grootschalige teelt wordt geschoond, gesorteerd op grootte en kwaliteit en vervolgens op industriële basis verwerkt, voor zowel de versmarkt als de (sap)industrie. BeSNederLand werkt samen met afnemers in de versmarkt en de verwerkende industrie.

Naast de afzet van de verse cranberrybes in de consumptiemarkt wordt de cranberry in zo’n zeshonderd producten verwerkt: de bekende sappen en jams; overige voedingsmiddelen als zuivelproducten, vleeswaren, bakkerijproducten, groenten- en fruitproducten; in diverse cosmetica- en gezondheidspreparaten.

Deze website is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.